Ο.Λ.Θ - Web πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα ΣΕΜΠΟ
Thessaloniki Port Authority S.A.

Ο.Λ.Θ - Web πρόσβαση στο ΟΠΣ ΣΕΜΠΟ